KRZYSZTOF KWIATKOWSKI PL/EN

Autor koncepcji/ koordynator projektu. Prezes Fundacji Muzycznej „Harmonie i hałasy”, w latach 2005-2014 redaktor działu muzyki współczesnej i działu zagranicznego w dwutygodniku „Ruch Muzyczny”, autor kilkuset artykułów publikowanych także m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Odrze”, „Gazecie Wyborczej”, „Glissandzie”, „Neue Zeitschrift für Musik”. Członek Komisji Programowej festiwalu „Warszawska Jesień”. W roku 2015 ukazała się jego książka o twórczości Luigiego Nono. W roku 2021 ukazała się jego książka o twórczości Pawła Szymańskiego (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) Organizator wielu koncertów i innych wydarzeń związanych z muzyką współczesną, m.in. na „Warszawskiej Jesieni”. Od roku 2003 organizuje cykl koncertów „Pomosty”, w ramach których odbyły się koncerty (nierzadko monograficzne) muzyki m.in. Stockhausena, Bouleza, Nona, Beria, Sciarrina, Kagela, Griseya Haasa, Mykietyna, w wykonaniu czołowych muzyków polskich oraz wybitnych zaganicznych wykonawców nowej muzyki. Autor wielu projektów edukacyjnych dotyczących muzyki współczesnej, adresowanych do młodzieży i amatorów. Projekty te, przygotowywane we współpracy z muzykami i kompozytorami, wykorzystują światowe doświadczenia z zakresu tzw. pedagogiki koncertowej, rozwijane przez czołowych specjalistów i artystów. Od roku 2011 projekty edukacyjne Krzysztofa Kwiatkowskiego organizowane są w ramach cyklu warsztatów/koncertów „Harmonie i hałasy”. Trzykrotnie (2014, 2017, 2021) otrzymał roczne stypendium MKiDN, w roku 2015 otrzymał roczne stypendium artystyczne m. st. Warszawy na opracowanie projektów edukacyjnych związanych z muzyką współczesną.

Author of the project concept and project coordinator. President of the „Harmonies and Noises ” Music Foundation, in the years 2005-2014 editor of the contemporary music section and the foreign section of the biweekly „Ruch Muzyczny”, author of several hundred articles also published, among others in „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Odra”, „Gazeta Wyborcza”, „Glissando”, „Neue Zeitschrift für Musik”. Member of the Program Committee of the „Warsaw Autumn” festival. Author of books about the work of Luigi Nono (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) and Paweł Szymański (2021, Polskie Wydawnictwo Muzyczne). The organizer of many concerts and other events related to contemporary music, incl. at the „Warsaw Autumn”. Since 2003, he has been organizing a series of concerts called „Bridges”, during which there were concerts (often monographic) of music by a.o. Stockhausen, Boulez, Nono, Berio, Sciarrino, Kagel, Grisey, Haas, Mykietyn, performed by leading Polish musicians and outstanding foreign performers. Author of many educational projects on contemporary music, addressed to young people and amateurs. These projects, prepared in cooperation with musicians and composers, use world experience in the field of the so-called concert pedagogy, developed by leading specialists and artists. Since 2011, Krzysztof Kwiatkowski’s educational projects have been organized as part of a series of workshops / concerts „Harmonies and Noises”. Three times (2014, 2017, 2021) he received an annual scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage, in 2015 he received an annual artistic scholarship from the Capital City of Warsaw for the development of educational projects related to contemporary music.